Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Regulamin uczestnictwa w zawodach sportowych

  1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów.

  2. Uczestnicy zawodów zapoznają się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania, składając podpis pod regulaminem uczestnictwa w zawodach sportowych.

  3. Wszyscy uczestnicy imprez sportowych, od momentu wyjścia na zawody, do chwili powrotu do szkoły są pod opieką nauczyciela/ opiekuna.

  4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń nauczyciela/ opiekuna; nie mogą samodzielnie oddalać się od grupy ani opuszczać miejsca, w którym odbywają się zawody. W przypadku chęci samodzielnego powrotu z zawodów do domu należy okazać nauczycielowi pisemną zgodę rodziców/ opiekunów prawnych.

  5. W trakcie dojazdu na zawody – uczestnicy mają przestrzegać  zaleceń opiekuna, przewoźnika oraz zasad bhp, o których zostali poinformowani wcześniej.

  6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania opiekuna o zaistniałych sytuacjach zagrażających zdrowiu.

  7. Uczestnicy zawodów sportowych są zobowiązani do godnego reprezentowania szkoły  na arenie sportowej.

  8. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek uzupełnienia tematów lekcji oraz odrobienia pracy domowej z dnia, w którym był na zawodach.

  9. W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu uczestnik zawodów zostanie zawieszony w kolejnych zawodach, a także poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z WSO,  obowiązującym  w SP nr 4 w Białej Podlaskiej .