Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Kryteria oceny zachowania

Wzorową ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział,

 • nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności,

 • uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na lekcjach,

 • na miarę swoich możliwości osiąga maksymalne wyniki w nauce,

 • reprezentuje szkołę w konkursach, w tym przedmiotowych, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi zdolnościami i umiejętnościami,

 • angażuje się w życie klasy i szkoły i środowiska lokalnego,

 • wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

 • szanuje mienie własne, kolegów i szkoły,

 • bierze udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych, 

 • prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

 • jest zawsze stosownie ubrany, nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych,

 • swoją postawą zachęca innych do naśladowania,

 • zawsze kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły (w stosunku do nauczycieli, personelu szkolnego, kolegów) oraz poza nią, zawsze okazuje szacunek innym.


Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 5 z poniższych kryteriów:

 • systematycznie  uczęszcza na zajęcia, może mieć nie więcej niż 3 spóźnienia,

 • systematycznie przygotowuje się do lekcji,

 • podejmuje zaproponowane prace na rzecz klasy i szkoły, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

 • bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych,

 • dba o estetykę swojego wyglądu, nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych, nie stwarza zagrożenia dla zdrowia swego i innych,

 • stosuje formy grzecznościowe w kontaktach z dorosłymi i kolegami, okazuje szacunek innym,

 • bierze udział w konkursach  i zawodach sportowych.

 

 Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który, spełnia co najmniej 5 z poniższych kryteriów:

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest na ogół dobrze przygotowany do lekcji, może mieć nie więcej niż 5 spóźnień,

 • dba o mienie klasy i szkoły, wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

 • stosuje kulturalne słownictwo w rozmowie i dyskusji,

 • dba o swój wygląd,

 • nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego i innych,

 • stosuje formy grzecznościowe w kontaktach z kolegami i dorosłymi, ale zdarzają mu się drobne uchybienia,

 • zdarzyło mu się, że nie okazał szacunku innym osobom,

 • dopuszcza się posiadanie 3 uwag negatywnych.

 

 Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej 4 z poniższych kryteriów:

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia, zdarzają mu się nieusprawiedliwione godziny, nie więcej niż 5,

 • zdarza mu się, że nie szanuje  cudzego mienia oraz sprzętu szkolnego,

 • zdarzyło mu się użyć niekulturalnego słownictwa,

 • jego wygląd budzi zastrzeżenia (brak stroju galowego),

 • swoim  zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa  oraz zdrowia własnego i innych,

 • nie zawsze przestrzega ustaleń dyrekcji i nauczycieli,

 • zdarza mu się, że nie okazuje szacunku, kłamie,

 • posiada nie więcej niż 5 uwag negatywnych.

 

Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • często opuszcza zajęcia i spóźnia się, jednak może mieć nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych,

 • rażąco narusza zasady obowiązujące w szkole, a zastosowane środki wychowawcze nie odnoszą skutku,

 • nie podejmuje prac na rzecz klasy i szkoły,

 • stosuje wulgaryzmy, prezentuje niską kulturę słowa i dyskusji,

 • nie dostosowuje stroju do okoliczności, nie dba o higienę,

 • prezentuje niestosowny wygląd (niewłaściwy ubiór, makijaż, fryzura, farbowane włosy, pomalowane paznokcie, kolczyki w nosie lub nieodpowiednie ozdoby),

 • tworzy grupy nieformalne  grupy mające negatywny wpływ na kolegów,

 • potwierdzone są przypadki palenia papierosów i e-papierosów,

 • jest arogancki w stosunku do osób dorosłych i kolegów,

 • nie ma szacunku dla innych, kłamie, oszukuje, fałszuje dokumenty,

 • posiada nie więcej niż 10 uwag negatywnych.

 

Naganną ocenę otrzymuje uczeń, który:

 • zachowuje się nieodpowiednio oraz wchodzi w konflikt z prawem,

 • dokonuje przestępstw internetowych, nagrywa koleżanki i kolegów bez ich zgody,

 • brał udział  kradzieżach, włamaniach, rozbojach,

 • pali papierosy lub pije alkohol,

 • używa bądź rozprowadza środki odurzające,

 • bierze udział w bójkach na terenie szkoły,

 • stosuje przemoc fizyczną i psychiczne wobec kolegów,

 • łamie normy obowiązujące w szkole,

 • niszczy mienie szkoły,

 • przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty i używa ich,

 • wyłudza pieniądze,

 • wykazuje lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób,

 • popełnił  inny rażący czyn chuligański.