Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp4bp.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-05.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły p. Jolanta Mazuruk, e-mail: sp4bp@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 341 67 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego , ul. Moniuszki 36 , 21-500 Biała Podlaska

Do  szkoły prowadzą dwa wejścia,  jedno wejście od strony ul. Moniuszki , drugie wejście od strony ul. Cichej.

Jest jedno wejście główne do budynku, do którego  prowadzą schody i stanowią barierę architektoniczną.

 Szkoła nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze sa wąskie i nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku brak windy.

Toalety znajdują się na parterze i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na placu szkolnym  jest  parking , który nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.