Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

21-500 Biała Podlaska

ul. Moniuszki 36

tel. 833416791

 

Regulamin wypożyczania podręczników

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych

podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych uczniom

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

w Białej Podlaskiej

 

  1. Podręczniki dla klas I - III dostarczone do szkół przez Ministra Edukacji Narodowej są  własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania do szkoły.

  2. Podręczniki dla klas I-III oraz podręczniki dla klas IV – VIII zakupione z dotacji celowej są własnością szkoły podstawowej.

  3. Rodzice /prawni opiekunowie/ zapoznają się z regulaminem udostępniania  i korzystania z bezpłatnych podręczników.

  4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza rodzicom uczniów podręczniki na rok szkolny. Podręczniki  będą używane przez 3 kolejne roczniki uczniów.

  5. Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć w  okładkę, która  nie zniszczy okładki podręcznika), przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Miejsce przeznaczone na personalia użytkownika wypełnia rodzic /prawny opiekun ucznia.

  6. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, wycinać, zaginać stron).

  7. Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podręcznika lub materiału edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.

  8. W przypadku uszkodzenia podręcznika  (potargania, rozklejenia itd.) należy je natychmiast skleić przeźroczystą taśmą samoprzylepną, aby nie została utracona możliwość swobodnego odczytywania zawartych w nich treści.

  9. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są zwrócić komplet bezpłatnych podręczników do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania. Kolejne części bezpłatnego podręcznika otrzymają rodzice po zwróceniu użytkowanej części podręcznika.

10. Pierwsze części podręczników zostaną wypożyczone w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Rodzic ma obowiązek potwierdzenia odbioru podręcznika.

11.  Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

12.  Rodzice zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.

13. O terminie i sposobie wypożyczania przez uczniów i potwierdzenia odbioru przez rodziców kolejnych części podręcznika i materiałów ćwiczeniowych rodzice uczniów zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

14.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręczników o których mowa w punkcie 1, szkoła może żądać od  rodziców / prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników. Kwota ta stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

15.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez dziecko podręczników,  rodzice/ prawni opiekunowie ucznia zobowiązani są powiadomić o tym fakcie wychowawcę, a potem zwrócić koszty zakupu podręcznika.                                                             

16.  Wpłaty dokonuje rodzic/prawny opiekun  ucznia na rachunek dochodów szkoły, zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot  za  podręcznik klasa …, część …” podając nazwę przedmiotu i personalia dziecka. 

17.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe. 

18.  W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników. 

19.  W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.